Avbrottsersättning

Som kund hos Brittedals Elnät ekonomisk förening är du normalt berättigad till avbrottsersättning vid ett sammanhängande strömavbrott på minst 12 timmar. För varje direkt efterföljande strömlöst dygn, ökar ersättningen enligt tabell nedan. Den maximala ersättning du kan få är 300 procent av din årliga nätkostnad. Här nedanför finns mer information om avbrottsersättning och har du ytterligare frågor, välkommen att kontakta vår kundservice på telefon 0451- 306 21.

För vem gäller avbrottsersättning?

Rätten till avbrottsersättning gäller endast kunder som enligt ellagen är att betrakta som elanvändare samt är direkt anslutna till Brittedals elnät. Med elanvändare avses den som tar ut el för sin användning, både som konsument och näringsidkare.

När gäller avbrottsersättning?

En kund har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbrutits helt under en sammanhängande period, avbrottsperiod om minst 12 timmar. Ibland får inte Brittedals Elnät kännedom om avbrottet förrän en kund gör en felanmälan. Detta kan hända när ingen elanvändare har reklamerat ett långvarigt avbrott och den tekniska utrustningen inte heller har visat detta. Det kan till exempel handla om elavbrott i ett mindre antal ensligt belagda fritidshus.

Hur bestäms avbrottsperioden?

En kund har rätt till avbrottsersättning om överföringen avbrutits helt under en sammanhängande period (avbrottsperiod) om minst 12 timmar. En avbrottsperiod anses avslutad vid den tidpunkt då avbrottet upphört, om överföringen har fungerat oavbrutet i 2 timmar.

Exempel 1
Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 13 timmar.

Exempel 2
Ett avbrott pågår under en sammanhängande period om 13 timmar, därefter återkommer elen i 1 timme för att sedan försvinna i ytterligare 4 timmar. Efter de 4 timmarna återkommer elen i 2 timmar eller mer. Avbrottet anses då ha pågått i totalt 18 timmar.

När gäller inte avbrottsersättning?

  • En kund har inte rätt till avbrottsersättning om avbrottet beror på kundens försummelse, om avbrottet gjorts för att vidta åtgärder av elsäkerhetsskäl eller för att upprätthålla god drift- och leveranssäkerhet, om avbrottet ligger utanför kontrollansvaret för det nätföretag där fel uppstod eller om avbrottet beror på fel i stamnätet.
  • Avbrottsersättning betalas inte till elanvändare som var frånkopplade då elavbrottet påbörjades.
  • Avbrottsersättning betalas inte till kunder som är anslutna till elnätet för inmatning av el.

När kan avbrottsersättning jämkas?

Avbrottsersättning får enligt ellagen jämkas om arbetet med att få igång överföringen av el har behövt försenas för att inte utsätta arbetstagarna för betydande risker. Ersättningen kan enligt ellagen också jämkas om skyldighet att betala avbrottsersättning är oskäligt betungande med hänsyn till de ekonomiska förhållandena hos den ersättningsskyldige. Jämkningen innebär att den utbetalda ersättningen blir lägre än minimibeloppen i nedanstående tabell.

När betalas avbrottsersättningen ut?

Avbrottsersättningen ska betalas ut utan oskäligt dröjsmål, dock aldrig mer än sex månader från utgången av den månad då Brittedals Elnät fick eller borde fått kännedom om avbrottet. Om utbetalning inte sker i rätt tid ska Brittedals Elnät betala dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen.

Hur betalas avbrottsersättningen ut?

Avbrottsersättningen betalas ut i första hand genom att vi gör ett avdrag på någon eller några av dina kommande elnätsfakturor. Detta sker automatiskt, utan att du behöver göra någon anmälan.

När kan rätten till avbrottsersättning gå förlorad?

Om kunden inte fått ersättning måste denna göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde, annars går rätten till ersättning förlorad.

Avbrottsersättning och skadestånd

Avbrottsersättning påverkar inte kundens rätt att begära skadestånd. Rätten till skadestånd för konsumenter regleras i Ellagen samt i NÄT 2012 K rev och för näringsidkare i NÄT 2012 N revoch NÄT 2012 H rev. Avbrottsersättning skall dock avräknas från skadestånd som betalas på grund av samma avbrott enligt andra bestämmelser i ellagen eller i annan lag.

Om du vill ha ersättning för skador som orsakats av avbrottet ska en reklamationsanmälan göras där du beskriver skadan och vilka kostnader du har haft. Skicka med foton som visar skadan och kvitton eller annat som styrker kostnaderna.

Kom ihåg att du måste skicka in en reklamationsanmälan till oss inom två år från det att skadan på din egendom uppstod.

Ersättningsbelopp

Ersättningsbeloppets storlek beror på avbrottsperiodens längd. Olika ersättningsbelopp gäller för avbrott längre än 0,5 dygn, 1 dygn, 2 dygn och så vidare upp till 12 dygn. Maximal ersättning för en avbrottsperiod är 300 % av din beräknade årliga nätkostnad. Ersättningsbeloppet beräknas som en procentsats av din beräknade årliga nätkostnad, se tabell nedan.

Avbrottsperiod i timmar Ersättning i procent av
beräknad årlig nätkostnad  
Minimibelopp i kronor
12-24 12,5 % 1 000
24-48 37,5 % 2 000
48-72 62,5 % 3 000
72-96 87,5 % 4 000
96-120 112,5 % 5 000
120-144 137,5 % 6 000
144-168 162,5 % 7 000
168-192 187,5 % 8 000
192-216 212,5 % 9 000
216-240 237,5 % 10 000
240-264 262,5 % 11 000
264-288
287,5 %
12 000
>288 300 % 13 000

För mer information om avbrottsersättning och skadestånd se de allmänna avtalsvillkoren och ellagen.

Frågor om avbrottsersättning eller skadestånd ska i första hand ställas till Brittedals Elnät ek. för. För att få objektiv vägledning om exempelvis jämkning av avbrottsersättning eller om undantag gäller, kan elanvändare därefter vända sig till Konsumenternas Energimarknadsbyrå eller till kommunens konsumentvägledare Om elanvändare vill få ett beslut prövat kan denne vända sig till Allmänna Reklamations Nämnden, ARN eller domstol.

Allmänt

Elanvändaren behöver normalt inte själv ansöka om avbrottsersättning, då nätföretaget har skyldighet att informera om, samt att utbetala avbrottsersättning, inom sex månader från utgången av den månad då nätföretaget fått kännedom om avbrottet. Nätföretaget ska betala ränta (paragraf 6 räntelagen 19775:635) om ersättningen inte betalas ut i rätt tid. Om elanvändaren inte fått avbrottsersättning måste elanvändaren göra anspråk på ersättning inom två år från det att avbrottet upphörde.

Konsument kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd. Skadestånd omfattar ersättning för utgifter och inkomstbortfall samt annan förlust på grund av avbrottet. Konsument måste begära skadestånd inom två år från det att skadan inträffade. Eventuell avbrottsersättning avräknas från skadestånd. Skadestånd kan komma att jämkas efter vad som är skäligt om skyldigheten att utbetala skadestånd är oskäligt betungande.

Undantag

Konsument har inte rätt till skadestånd om nätförtetaget visar att avbrottet beror på ett hinder utanför företagets kontroll som företaget inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder företaget inte heller skäligen kunde undvikit eller övervunnit.

Näringsidkare kan vara berättigad till skadestånd oberoende av elavbrottets längd i de fall då näringsidkaren kan visa att nätföretaget handlat vårdslöst eller försumligt (skadeståndslagen 1972:207).

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser