Årsstämma

Föreningens ordinarie årsstämma för andelsägare hålls den 29 maj 2023 kl 18.30

Andelsägare i Brittedals Elnät Ekonomisk förening hälsas välkomna till föreningens årsstämma som kommer att hållas i Hantverksgården, Bygatan 22, Hästveda.

Vi  bjuder på en bit mat innan själva årsstämman drar igång. Har du anmält dig, men fått förhinder är det viktigt att du anmäler detta så fort som möjligt.

Sista anmälningsdag för att delta i stämman är den 22 maj 2023.

Anmälan till stämman görs via mail till kundservice@brittedal.se. Vid anmälan ska uppgift om kundnummer, namn, telefonnummer och mailadress lämnas. Det går också bra att anmäla via telefon till kundtjänst under ordinarie telefontid som är helgfri mån 8-12, 13-16 samt tis-fre 8-12 på telefonnummer 0451-306 21.

 

Nedan finns dokument att ladda ner.

 

Dagordning enligt 22 § i stadgarna

 1. Val av ordförande
 2. Anmälan av protokollförare
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll
 4. Fastställande av röstlängd för stämman
 5. Frågor om stämman utlysts i behörig ordning
 6. Styrelsens årsredovisning samt koncernredovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernens resultat- och balansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och valberedning
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer jämte suppleanter
 14. Val av valberedning, bestående av minst tre personer
 15. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman
 16. Övriga ärenden

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser