Årsstämma

Föreningens ordinarie årsstämma för andelsägare hålls den 24 maj 2021 kl 18.30

Med hänsyn till rådande Covid-19-pandemi kommer stämman i år att genomföras digitalt via Teams. Klicka här för att hämta information och riktlinjer om Brittedals digitala årsstämma.

Endast ärenden enligt 22 § i stadgarna kommer att tas upp på dagordningen, vilket innebär att styrelsen inte har något att ta upp under punkt 15 i dagordningen. 

 

Sista anmälningstidpunkt för att delta i stämman är kl 15.00 den 18 maj 2021. Anmälan till stämman görs via mail till kundservice@brittedal.se. Vid anmälan ska uppgift om kundnummer, namn, telefonnummer och mailadress lämnas. Det går också bra att anmäla via telefon till kundtjänst under ordinarie telefontid (mån 8-12, 13-16 samt tis-fre 8-12, gäller endast helgfria dagar) på telefonnummer 0451-306 21.

Då stämman kommer att hållas digitalt så är det möjligt att poströsta om man inte kan delta i det digitala  mötet. Den som önskar poströsta kontaktar kundtjänst på ordinarie telefontid eller via mail kundservice@brittedal.se så ombesörjer vi att ni får formulär hemskickat till er. Poströsterna måste vara oss tillhanda senast torsdagen den 20 maj 2021.

 

Nedan finns dokument att ladda ner.

 

Dagordning enligt 22 § i stadgarna

 1. Val av ordförande
 2. Anmälan av protokollförare
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll
 4. Fastställande av röstlängd för stämman
 5. Frågor om stämman utlystsi behörig ordning
 6. Styrelsens årsredovisning samt koncernredovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av reslutat- och balansräkning samt koncernens resultat- och balansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och valberedning
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer jämte suppleanter
 14. Val av valberedning, bestående av minst tre personer
 15. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman
 16. Övriga ärenden

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser