Årsstämma

Föreningens ordinarie årsstämma för andelsägare hålls den 22 juni 2020 kl 18.30 i Hantverksgården, Hästveda. OBS! fel datum angivet i kallelse på fakturorna.

Med hänsyn till rådande Covid-19-pandemi kommer stämman i år att genomföras enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Endast ärenden enligt 22 § i stadgarna kommer att tas upp på dagordningen, vilket innebär att styrelsen inte  har något att ta upp under punkt 15. Det kommer inte att serveras någon förtäring.

Blir anmälan om deltagande fler än Folkhälsomyndighetens rekommendationer kommer ett nytt ställningstagande om stämmans genomförande att behöva tas.

Sista anmälningstidpunkt för att delta i stämman är kl 15.00 den 15 juni 2020. Anmälan kan göras till kundtjänst under ordinarie telefontid (mån 8-12, 13-16 samt tis-fre 8-12, gäller endast helgfria dagar) på telefonnummer 0451-306 21. Det går också bra att anmäla sig via mail till kundservice@brittedal.se. Vid anmälan ska uppgift om namn, telefonnummer och mailadress lämnas.

 

Nedan finns dokument att ladda ner.

 

Dagordning enligt 22 § i stadgarna

 1. Val av ordförande
 2. Anmälan av protokollförare
 3. Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera stämmans protokoll
 4. Fastställande av röstlängd för stämman
 5. Frågor om stämman utlystsi behörig ordning
 6. Styrelsens årsredovisning samt koncernredovisning
 7. Revisorernas berättelse
 8. Beslut om fastställande av reslutat- och balansräkning samt koncernens resultat- och balansräkning
 9. Beslut om dispositioner beträffande föreningens vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör
 11. Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter,revisorer och valberedning
 12. Val av styrelseledamöter
 13. Val av revisorer jämte suppleanter
 14. Val av valberedning, bestående av minst tre personer
 15. Ärenden som av styrelse eller medlem hänskjutits till stämman
 16. Övriga ärenden

Vår energi ger dig kraft

Kundfrågor: 0451 - 306 21 / Helgfria vardagar mån 8-12, 13-16     tis-fre 8-12

Epost:kundservice@brittedal.se

Felanmälan: 0451 - 309 21

Kundtjänst
Se våra priser